04:40 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT ngày ngày 23/8/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

          Người có nguyện vọng được bồi dưỡng thành cán bộ chấm thi nói và viết phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Có bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên tục giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;
- Có chứng chỉ tiếng Anh:
   + Không thấp hơn bậc 4 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 1 hoặc bậc 2
   + Không thấp hơn bậc 5 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 3 hoặc bậc 4
   + Không thấp hơn bậc 6 theo KNLNN hoặc tương đương với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 5 hoặc bậc 6
Trong đó, kết quả đánh giá năng lực nói và viết không thấp hơn mức quy đổi tương đương bậc 4 theo KNLNN.
Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/8/2016.

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT