23:13 T2, 26-07-2021
Tra cứu điểm thi

Chính phủ-Bộ-Ngành trung ương

Chỉ thị về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Tải về
Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả cơ sở đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên.
Công văn 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU VÀ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN
Thể thức văn bản
Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình ba2t văn bản hành chính
Tải về
Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải về

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT