00:04 T3, 27-07-2021
Tra cứu điểm thi

Quyết định 4692 - QĐ.SGDĐT-20-12-2017- Quyết định cử CCVC đi học lớp BDNV thanh tra nhân dân trường học đợt 1 -2017

Quyết định 4692 - QĐ.SGDĐT-20-12-2017- Quyết định cử CCVC đi học lớp BDNV thanh tra nhân dân trường học đợt 1 -2017

 

download

Quyết định 4696-QĐ.SGDĐT-20.12.2017 cử CCVC học lớp BDNV TTND trường học đợt 1-2017

 

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT