05:27 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

Công đoàn

Thông báo về việc viết thu hoạch nhận thức Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
Tải về
Luật Công nghệ thông tin
Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Tải về
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014
Tải về
Luat Viên chức 2010
Luật viên chức 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010
Tải về
Nghị định về tinh giản biên chế
Nghị định 108/2014/NĐ-CP của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tải về
Bộ luật Hình sự 2015
Luật Hình sự 100/2015/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015.
Tải về
Luat Phòng chống tham nhũng 2005
Luật Phòng chống tham nhũng 55/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005
Tải về
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Về phòng chống tham nhũng
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật Về phòng chống tham nhũng qua internet tai địa chỉ http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn
Tải về
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Về phòng chống tham nhũng qua internet
Công văn 1239/SGDDT-CTTTPC của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương Về tham gia cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Internet" nam 2016
Tải về

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT