04:49 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

Chín nhiệm vụ trọng tâm của GD&ĐT năm học 2016-2017

Chín nhiệm vụ trọng tâm của GD&ĐT năm học 2016-2017

1- Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc;

2- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

3- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông;

4- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

5- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục;

6- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học;

7- Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo;

8- Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;

9- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT PHÙNG XUÂN NHẠ

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT