21:14 Tư, 12-05-2021
Tra cứu điểm thi

Ban giám đốc

 

 • Giám Đốc : Nguyễn Hoàng Hà
 • Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của trung tâm, xây dựng chiến lược phát triển trung tâm.
 • Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hội đồng khoa học.
 • Trực tiếp phụ trách các mặt:công tác tổ chức cán bộ,bảo vệ chính trị nội bộ;công tác kế hoạch, tài chính ;công tác tuyên truyền,báo chí;công tác thanh, kiểm tra:công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
 • Sinh hoạt tại Phòng Hành chính quản trị.

 

 • Phó Giám Đốc : Nguyễn Văn Ân
 • Thay mặt Giám đốc giải quyết công việc chung của trung tâm và giải quyết những công việc do Giám đốc phụ trách khi Giám đốc đi vắng.
 • Phụ trách trực tiếp công tác hành chính quản trị; Quản trị cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường; Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy.
 • Quản lý hồ sơ cán bộ - giáo viên - nhân viên
 • Ký thay Giám đốc các văn bản trong lĩnh vực công tác được phân công.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công

 

 • Phó Giám Đốc : Nguyễn Văn Đức
 • Phụ trách công tác đào tạo,bồi dưỡng ngoại ngữ;xây dựng chương trình,giáo trình Ngoại ngữ.
 • Phụ trách công tác Bồi dưỡng nghiệp vụ;Xây dựng chương trình, giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ.
 • Phụ trách công tác:đảm bảo chất lượng;khảo thí,đánh giá chất lượng đào tạo,bồi dưỡng Ngoại ngữ.
 • Phụ trách một số chương trình hợp tác,liên kết đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ.
 • Trực tiếp phụ trách Phòng đào tạo,Giáo Viên;sinh hoạt tại Phòng đào tạo.
 • Ký thay Giám đốc các văn bản trong lĩnh vực công tác được phân công.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác (khi được giám đốc phân công).
 • Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

 • Phó Giám Đốc : Đỗ Hữu Trí
 • Phụ trách công tác đào tạo,bồi dưỡng Tin học;xây dựng chương trình,giáo trình Tin học.
 • Phụ trách công tác:đảm bảo chất lượng;khảo thí,đánh giá chất lượng đào tạo,bồi dưỡng Tin Học.
 • Phụ trách đoàn thể (Công đoàn).
 • Phụ trách một số chương trình hợp tác,liên kết đào tạo, bồi dưỡng Tin học.
 • Trực tiếp phụ trách công tác thư viện - thiết bị;sinh hoạt tại Phòng đào tạo.
 • Ký thay Giám đốc các văn bản trong lĩnh vực công tác được phân công.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác (khi được giám đốc phân công).

 

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT